Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Babka i Ciacho Małgorzata Dubicka przywiązuje szczególną uwagę do ochrony danych osobowych. Postanowienia Polityki Prywatności Babka i Ciacho Małgorzata Dubicka są zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych, tj. z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, czyli tzw. RODO oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych jest: Babka i Ciacho Małgorzata Dubicka, ul Gałczyńskiego 39, 10-089 Olsztyn NIP: 7393496118.

3. Podmiotem przetwarzającym w rozumieniu RODO, tj. przetwarzającym dane osobowe na podstawie zawartej w myśl art. 28 RODO umowy powierzenia przetwarzania danych w zakresie danych osobowych zbieranych przy składaniu zamówień kierowanych za pomocą sklepu internetowego Babka i Ciacho Małgorzata Dubicka pod adresem www.babkaiciacho.pl jest Babka i Ciacho Małgorzata Dubicka,

4. Babka i Ciacho Małgorzata Dubicka będzie zbierać następujące dane osobowe dla realizacji zamówienia: imię i nazwisko, dane firmy, w której dana osoba fizyczna jest zatrudniona/z którą współpracuje w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia (NIP, nazwa firmy, adres firmy), adres e-mail oraz numery telefonów i adres dostawy, zaś w przypadku danych osobowych zbieranych dla celów marketingowych, są to następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

5. Babka i Ciacho Małgorzata Dubicka oświadcza, iż zbierane dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującym prawem, w sposób rzetelny i przejrzysty, od osoby, której dane dotyczą.

6. Jeśli udzieliliście Państwo zgody w formularzu internetowym Babka i Ciacho Małgorzata Dubicka na zbieranie danych dla celów marketingowych, dane osobowe przetwarzane w tym celu będą wykorzystywane przez Babka i Ciacho Małgorzata Dubicka dla utrzymywania kontaktu za pomocą regularnej i nieregularnej komunikacji poprzez wykorzystanie komunikacji telefonicznej, za pomocą poczty elektronicznej oraz listownej. Dane osobowe, zebrane i przetwarzane przez Babka i Ciacho Małgorzata Dubicka będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, w okresie obowiązywania zgody na przetwarzanie danych w tym celu.. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest udzielona przez Państwa zgoda (Artykuł 6 ust. 1 a) RODO).

7. W przypadku danych osobowych zbieranych celem złożenia i realizacji zamówienia handlowego, a zatem w celu wykonania umowy związanej ze złożonym zamówieniem te dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia oraz przez okres ustawowo przewidziany w celu zgłoszenia przez Państwa ew. roszczeń względem Babka i Ciacho Małgorzata Dubicka i/lub roszczeń Babka i Ciacho Małgorzata Dubicka względem Państwa. Podstawą takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania dla wykonania umowy zakupu w Babka i Ciacho Małgorzata Dubicka., której stroną jest osoba, której dane dotyczą (Artykuł 6 ust. 1 b RODO), a także ochrona prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Babka i Ciacho Małgorzata Dubicka, tj. w celu obsługi reklamacji (podstawa prawna przetwarzania – Artykuł 6 ust. 1 lit b RODO – niezbędność przeważania do wykonania umowy), oraz w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Babka i Ciacho Małgorzata Dubicka (Artykuł 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie praw Babka i Ciacho Małgorzata Dubicka Podanie danych osobowych celem złożenia i realizacji zamówienia handlowego jest wymogiem umownym, warunkiem zawarcia umowy z Babka i Ciacho Małgorzata Dubicka, jesteście Państwo zobowiązani do ich podania w celu złożenia i realizacji zamówienia, a jeśli nie podacie Państwo wymaganych danych, zamówienie nie będzie mogło zostać przyjęte i zrealizowane przez Babka i Ciacho Małgorzata Dubicka

8. Babka i Ciacho Małgorzata Dubicka dba o zachowanie bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych oraz zagwarantowanie realizacji Państwa uprawnień, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Przekazując Babka i Ciacho Małgorzata Dubicka dane osobowe, każda osoba ma prawo do:

9. a) żądania od Babka i Ciacho Małgorzata Dubicka dostępu do udostępnionych danych osobowych (w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej); ich sprostowania (jeśli te dane znajdujące się w posiadaniu Babka i Ciacho Małgorzata Dubicka są niedokładne lub niekompletne), (jeśli przetwarzanie danych osobowych opierało się na podstawie Państwa zgody, np. jeśli te dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Babka i Ciacho Małgorzata Dubicka nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Pana/Pani zgody albo do realizacji obowiązku prawnego, dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem) lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (dotyczącego przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów Babka i Ciacho Małgorzata Dubicka, z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją) oraz prawo do ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):

• jeśli ma Pan/Pani zastrzeżenia co do prawidłowości swoich danych – na okres pozwalający Babka i Ciacho Małgorzata Dubicka sprawdzić prawidłowość tych danych;
• jeśli Pan/Pani uważa, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale jednocześnie nie chce Pan/Pani, abyśmy je usunęli, lecz żąda Pan/Pani w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
• jeśli Pana/Pani dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast potrzebuje ich Pan/Pani w związku z dochodzeniem, ustaleniem lub obroną swoich roszczeń;
• jeśli wyraził Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać, na czas potrzebny dla takiego sprawdzenia.

9. b) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;

9. c) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
Wszystkie wskazane powyżej uprawnienia możecie Państwo realizować zgodnie z Artykułami od 15 do 21 RODO.

10. Może Pan/Pani skorzystać ze swoich uprawnień poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w siedzibie Babka i Ciacho Małgorzata Dubicka (ul. Gałczyńskiego 39, 10-089 Olsztyn), za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, a w przypadku cofnięcia zgody za pomocą specjalnych formularzy umieszczonych na naszych stronach internetowych.

11. Babka i Ciacho Małgorzata Dubicka w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzieli Panu/ Pani informacji o działaniach podjętych w związku z Pana/Pani żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Pana/Pani żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.

12. W celu realizacji Pana/Pani żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Pana/ Pani tożsamości, aby Pana/Pani dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

13. Jeżeli Pana/Pani żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Babka i Ciacho Małgorzata Dubicka może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

14. Powyższe uprawnienia przysługują również w przypadku, jeżeli Babka i Ciacho Małgorzata Dubicka planować będzie dalej przetwarzanie danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. Wówczas przed takim dalszym przetwarzaniem Babka i Ciacho Małgorzata Dubicka informuje osobę, której dane dotyczą,̨ o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych stosownych informacji, o przysługujących jej uprawnieniach.

15. W celu realizowania działań marketingowych Babka i Ciacho Małgorzata Dubicka wykorzystuje profilowanie oferowane przez portale społecznościowe, abyście Państwo dostawali informację handlową od Babka i Ciacho Małgorzata Dubicka dostosowaną do Państwa potrzeb i preferencji. W pozostałym zakresie Państwa dane osobowe nie będą profilowane.

16. Wszelkie dane osobowe zbierane przez Babka i Ciacho Małgorzata Dubicka będą uzyskiwane dobrowolnie i za zgodą osoby, której dotyczą, w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Każda zgoda udzielona zostanie w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny. Babka i Ciacho Małgorzata Dubicka zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności informacji dotyczących osób odwiedzających stronę internetową oraz do niewykorzystywania ich w żadnej ogólnie dostępnej bazie danych ani do celów marketingowych w stosunku do podmiotów trzecich.

17. Babka i Ciacho Małgorzata Dubicka przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający odpowiedni bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem przy pomocy odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych

II. POLITYKA COOKIES

1. Witryna babkaiciacho.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji działań.

3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie:

Zobacz czym są pliki cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

III. POSTANOWIENIA RÓŻNE

5. Babka i Ciacho Małgorzata Dubicka jest właścicielem strony internetowej: www.babkaiciacho.pl i posiada pełnię praw autorskich do wyżej wymienionej strony internetowej. (Copyright © Babka i Ciacho 2020 | Wszelkie prawa zastrzeżone.)

6. Postanowienia Polityki Prywatności Babka i Ciacho Małgorzata Dubicka obowiązują każdego użytkownika odwiedzającego lub/i korzystającego z wyżej wymienionej strony internetowej.

7. Babka i Ciacho Małgorzata Dubicka nie ponosi odpowiedzialności za zawartość zewnętrznych linków w stosunku do osób trzecich. Są one zarządzane tylko i wyłącznie przez swoich operatorów lub swoich administratorów.

8. Strona internetowa www.babkaiciacho.pl będzie promowana w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, Snapchat i inne). Każdy użytkownik strony korzystając z aplikacji mediów społecznościowych, plug-ins, przycisków ‘Lubię’/’Nie lubię’ oraz z innych powiązanych z nią funkcji udostępnianych przez media społecznościowe wyraża zgodę na ich ‘Warunki korzystania z serwisu’ oraz ‘Politykę prywatności’. Babka i Ciacho Małgorzata Dubicka nie ponosi odpowiedzialności za działania mediów społecznościowych, w tym zastosowane przez nie profilowanie.

9. Postanowienia Polityki Prywatności Babka i Ciacho Małgorzata Dubicka mogą być zmieniane tylko i wyłącznie przez Babka i Ciacho Małgorzata Dubicka w dowolnym momencie. Babka i Ciacho Małgorzata Dubicka posiada pełnię praw autorskich do stron internetowych www.babkaiciacho.pl. Wyżej wymienione zmiany będą publikowane na stronie internetowej www.babkaiciacho.pl , w związku z czym istnieje możliwość sprawdzenia i wydrukowania aktualnie obowiązującej wersji w dowolnym momencie. Jeżeli odwiedzający stronę internetową nie wyraża zgody na wyżej wymienione postanowienia, powinien natychmiast opuścić stronę internetową.

10. Kontakt: kontakt@babkaiciacho.pl